Ban giám đốc

Lưu Thị Hồng TrinhNgười được ủy quyền công bố thông tin PTS Sài Gòn - PTS Sài Gòn
10:12' SA - Thứ tư, 27/11/2013

Ban Giám Đốc :

1/ Giám đốc Công ty:

 • Ông Nguyễn Xuân Thái:
  • Số cổ phần sở hữu cá nhân: 90.000 cổ phần.
  • Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: không.

2/ Phó Giám đốc Công ty:

 • Ông Ngô Anh Dũng:
  • Số cổ phần nắm giữ: 10.500 cổ phần.
  • Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Em gái Ngô Bích Huyền, 240 cổ phần.

 • Ông Đặng Văn Hạnh:
  • Số cổ phần nắm giữ: 100 cổ phần.
  • Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Con trai Đặng Duy Khánh, 75 cổ phần.