PSC: Nguyễn Thị Ngọc Sương - người có liên quan đến Thành viên BKS - đã mua 3,300 CP

Lưu Thị Hồng TrinhNgười được ủy quyền công bố thông tin PTS Sài Gòn - PTS Sài Gòn
03:30' CH - Thứ sáu, 04/08/2017

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Ngọc Sương
- Mã chứng khoán: PSC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 70,500 CP (tỷ lệ 0.98%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm Anh Tuấn
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 67,500 CP (tỷ lệ 0.94%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 3,300 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 73,800 CP (tỷ lệ 1.02%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 03/07/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 31/07/2017.