PSC: Nguyễn Thị Ngọc Sương - người có liên quan đến Thành viên BKS - đã mua 2.000 CP

Lưu Thị Hồng TrinhNgười được ủy quyền công bố thông tin PTS Sài Gòn - PTS Sài Gòn
08:58' SA - Thứ tư, 06/09/2017
 • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Ngọc Sương
 • Mã chứng khoán: PSC
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 73.800 CP (tỷ lệ 1,02%)
 • Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm Anh Tuấn
 • Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
 • Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
 • Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 67.500 CP (tỷ lệ 0,94%)
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10.000 CP
 • Số lượng cổ phiếu đã mua: 2.000 CP
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 75.800 CP (tỷ lệ 1,05%)
 • Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: không công bố
 • Ngày bắt đầu giao dịch: 07/08/2017
 • Ngày kết thúc giao dịch: 01/09/2017