Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Lưu Thị Hồng TrinhNgười được ủy quyền công bố thông tin PTS Sài Gòn - PTS Sài Gòn
11:58' SA - Thứ năm, 09/02/2017

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PSC của CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn như sau:

 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2017
 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/02/2017
 3. Lý do và mục đích:
 • Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
  • Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
  • Thời gian họp: dự kiến ngày 16/04/2017
  • Địa điểm tổ chức họp: thông báo sau
  • Nội dung họp: thông báo cụ thể sau