Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2013

Lưu Thị Hồng TrinhNgười được ủy quyền công bố thông tin PTS Sài Gòn - PTS Sài Gòn
11:48' SA - Thứ hai, 10/06/2013

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN

Số: 116/CV-HĐQT-PTS Tp.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2013


Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI


- Tên : Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn

- Trụ sở chính: 118 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp. HCM

- Vốn điều lệ: 48.000.000.000 đồng

- MST: 0302160137

- Mã chứng khoán: PSC

Căn cứ vào Chương II Mục 1 Điều 8 Khoản 1.6 của Thông tư số 52/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Căn cứ điều 8 của Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn số 070/NQ-HĐQT-PTS ngày 14/04/2013.

Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn xin công bố Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 như sau:

Công ty dã ký Hợp đồng kiểm toán số 178HĐKT/TC ngày 03/06/2013 v/v soát xét BCTC và kiểm toán BCTC năm 2013 kết thúc ngày 31/12/2013 với Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS).

Công ty xin công bố với UBCK Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu Cty

TM. HĐQT
(đã ký)

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
PHẠM CHÍ GIAO

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn